De website wehelpen.nl is een online marktplaats voor vrijwilligerswerk, aldus Frido Kraanen van PGGM (een iniatiefnemer). Steeds meer mensen hebben extra hulp nodig en uit onderzoek weten we dat 40% van de mensen die hulp graag wil geven. Als ze maar weten waar ze nodig zijn. Deze site brengt vraag en aanbod bij elkaar. Door de inzet van vrijwilligers hopen we de mantelzorgers te ontlasten. 

Iemand die wil helpen kan zich eenvoudig aanmelden wehelpen.nl is gratis toegankelijk. Het platvorm heeft als doelstelling snel een overzicht te geven van de mogelijkheden in de eigen woonplaats/regio.

wehelpen.nl